หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การกำกับดูแลองค์การที่ดี

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าขอนยางว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2559

ประกาศ กท.จ.มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ กท.จ.มหาสารคาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

ประกาศ กท.จ.มหาสารคาม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2562