Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กรกฏาคม 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
124
วันนี้
494
วานนี้
1275


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

สภาพทั่วไป


ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลักษณะที่ตั้ง
 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน 11  แห่ง ของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่ด้านทิศใต้สุดของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และมีแนวเขตติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคาม  โดยมีแม่น้ำชีขวางกั้นเป็นแนวแบ่งเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอกันทรวิชัย ประมาณ 10  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 6  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  38  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  24,263  ไร่ เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร ประมาณ  17,560 ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย  ประมาณ 1,917  ไร่  เป็นที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ ประมาณ  4,786  ไร่

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดเขตพื้นที่ตำบลคันธารราษฎร์
ทิศใต้  ติดเขตพื้นที่ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันออก  ติดเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
ทิศตะวันตก  ติดเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง

ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลท่าขอนยาง  ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ไม่มีภูเขา อาณาเขตด้านทิศใต้ติดกับเขตอำเภอเมือง มีแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดมหาสารคาม ไหล่ทางยาวตามเขตแดน ประมาณ 30  กิโลเมตร ส่วนพื้นที่ป่าเป็นลักษณะป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา และป่าสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10.85  ของจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดของตำบล

การคมนาคม การคมนาคมทางบกโดยทั่วไปใช้ถนนภายในหมู่บ้าน  และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง จะมีถนนคอนกรีตและลวดยางเป็นส่วนเท่านั้น การสัญจรไปมาของประชาชนจึงยังไม่มีความสะดวกสบายมากนัก ส่วนการคมนาคมทางน้ำมีเพียง 1  สาย คือทางลำน้ำชี ถนนสายหลัก -  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 213  (ถนนถีนานนท์) มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ -  ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านท่าขอนยาง – บ้านขีศรีสง่า(สาย2202)


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย