สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<ตุลาคม 2561>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
76
วันนี้
959
วานนี้
946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

สร้างงานด้วยภูมิปัญญา

พัฒนาแบบบูรณาการ

ตามความต้องการของชุมชน

ประชาชนมีส่วนร่วม


สถิติเว็บไซต์
 
พันธกิจ
1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
2.  ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา  การสาธารณสุข  การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4.  ส่งเสริมสนับสนุน  การมีส่วนร่วม  และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  และประชาชนเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
5.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของตำบล
6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7.  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในช่วงว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
8.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
9.  ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการค้าการลงทุนของประชาชน
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย