สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
84
วันนี้
917
วานนี้
66


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

หมายเลขโทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
043-995-620
นายกเทศมนตรี
043-995-620 ต่อ 603 
ประธานสภาเทศบาล (นายเรืองชัย  วิลาศ)  
063-778-9798 
รองนายกเทศมนตรี (นายวิรัชชัย  อินศร)
085-596-5554 
รองนายกเทศมนตรี (นายทองล้วน  เบิกบาน)
043-995-620 ต่อ 604 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
รองประธานสภาเทศบาล
 084-516-6398
เลขานุการสภาเทศบาล
 099-175-6191
เลขานุการนายกเทศมนตรี
043-995-620 ต่อ 604  063-749-0444
สำนักปลัดเทศบาล
043-995-620 ต่อ 607,608 
กองคลัง
043-995-620 ต่อ 609,610  
กองช่าง
043-995-620 ต่อ 611,612 
กองสวัสดิการสังคม
043-995-620 ต่อ 609 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
043-995-620 ต่อ 613 
โทรสาร
-

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย