สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2561>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
85
วันนี้
1482
วานนี้
1959


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

หมายเลขโทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
043-995-620
นายกเทศมนตรี
090-335-7778
ประธานสภาเทศบาล (นายเรืองชัย  วิลาศ)  
063-778-9798 
รองนายกเทศมนตรี (นางเพ็ชรรัตน์  บุตรทุมพันธ์)
063-749-0444
รองนายกเทศมนตรี (นายทองล้วน  เบิกบาน)
084-743-1793
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  

รองประธานสภาเทศบาล(นายวุฒิพงษ์  ภวภูตานนท์)
 084-516-6398
เลขานุการสภาเทศบาล(นายกอบชัย  คำตัน)
 061-058-2112
เลขานุการนายกเทศมนตรี(นางสุรัชนา  คันธาร์)
080-177-7580
สำนักปลัดเทศบาล
043-995-620 ต่อ 607,608 
กองคลัง
043-995-620 ต่อ 609
กองช่าง
043-995-620 ต่อ 611
กองสวัสดิการสังคม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
043-995-620 ต่อ 613 
โทรสาร
-

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย