Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
101
วันนี้
557
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

งานทะเบียนราษฎร


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การขอเลขที่บ้าน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย