Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กรกฏาคม 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
87
วันนี้
456
วานนี้
1275


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

การชำระภาษี


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์ (แบบ ภ.ร.ด. 2) ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี
 เมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด. 8) จากเทศบาลแล้วชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
 ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระดี่ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท. 5) ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคากลางที่ดิน และชำระภาษีในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปีกรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
ภาษีป้าย
กำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระภาษี เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
 ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย