คำค้นหา :

สำรวจความเสียหายวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง...
สรุปยอดความเสียหาย ประมาณ หมู่ที่ 1 จำนวน 6 หลัง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 5 จำนวน1 หลัง หมู่ที่ 6 จำนวน 10 หลัง... หมู่ที่7​ จำนวน​ 7​ หลัง หมู่ที่10 จำนวน 60 หลัง หมู่ที่11​ จำนว...
วันที่ 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย...
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นขอ...

1/04/2563 ร่างประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 เริ่มจากถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส. (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (...

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์...
และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจเกิดลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร...