Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
143
วันนี้
602
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวบุคลากร


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
เรื่อง การกรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการว่าง
พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล(พ.ศ.2561-2563) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่แนบมานี้...
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 
ประชาสัมพันธ์การับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นและสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561
ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
 
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
อังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)
 
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
แก้ไขคำผิดของประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่ มค 53201/1697 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558
เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย