ข่าว ข่าวบุคลากร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเหมาบุุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

ศุกร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 637 ครั้ง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเหมาบุุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

ข่าวบุคลากร อื่นๆ