Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กรกฏาคม 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
64
วันนี้
431
วานนี้
1275


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ื 7 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. เส้นศาลากลางบ้านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางลง สภ.ย่อย - วัดเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวทางลูกรังจากสระน้ำสาธารณประโยชน์ - ดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นฝั่งหมู่ที่ 11 ซอยถนนรจนาทาวน์โฮม ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทำส่งน้ำประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย