ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA AC) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13

จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 15 ครั้ง

โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA AC) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ