ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางหนองเหล่า

จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 19 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางหนองเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ