ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์

อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 17 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ