ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล. เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 99 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล. เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ