ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนนเดิม ไปทางบ้านดอนยม

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 93 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนนเดิม ไปทางบ้านดอนยม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ