Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
40
วันนี้
491
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายสมชาติ บุตราช
ตำแหน่ง :: นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายทองล้วน เบิกบาน
ตำแหน่ง :: รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเพ็ชรรัตน์ บุตรทุมพันธ์
ตำแหน่ง :: รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุรัชนา คันธาร์
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายฉลอง นาคนชม
ตำแหน่ง :: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
1. นายสุจิตร คันธาร์ ประธานกรรมการ ปี  2539 – 2542
2. นายทองสุข ชุ่มอภัย ประธานกรรมการ ปี  2542 – 2543
3. นายถนอม จันหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2543 - 2547
4. นายชวน บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2547 - 2551
5. นายศุภชัย บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี 2551 -2555
6. นายชวน บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี2555 - 2555
7. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี2555 - ปัจจุบัน 

สมาชิกสภาเทศบาล


     
 
 
     
นายเรืองชัย วิลาศ
ตำแหน่ง :: ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายวุฒิพงษ์ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง :: รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเจตนา จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเดชา วิมูลอาจ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายคาน เนื่องอุดม
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายกอบชัย คำตัน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1/เลขานุการสภา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางทองปักษ์ สุบิน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายพัฒนาการ รัชโพธิ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
ด.ต.ทองดี โฮมราช
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเส็งทอง เหล่าพิเดช
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเสรี วิลาศ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองพูน วิรุฬดก
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2
ดูรายละเอียด
 

ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
1. นายทองสุข ชุ่มอภัย   ประธานสภาตำบล ปี  2539 – 2542

2. นายบรรจง ทุมมี  ประธานสภาตำบล ปี  2542 – 2543

3. นายประทิน ช่อประพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2543 - 2547

4. นายพงษ์ศักดิ์  แสนแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2547 - 2551

5. นายเจตนา   จันทร์เปล่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปี  2551 - 2555

6. นายเรืองชัย  วิลาศ  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปี  2555 - ปัจจุบัน

ปลัดเทศบาล


     
 
 
     
นายมานพ นนสีลาด
ตำแหน่ง :: ปลัดเทศบาล
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
ดร.ศศิธร ดีระดา
ตำแหน่ง :: รองปลัดเทศบาล
ดูรายละเอียด
 

สำนักปลัดเทศบาล


     
 
 
     
นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศรี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
     มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


     
 
 
     
นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ไกร
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
สิบเอกพนาดร ทองสุขนอก
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวอรพรรณ ภูผิวเมฆ
ตำแหน่ง :: นักวชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุรพล อุ่นคำ
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุพิศ จะโนรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพัชราภรณ์ คำวิเศษ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทสพร จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนิยม มูลไธสง
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์
ดูรายละเอียด
 
นายสุพันธ์ บุตราช
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางฉลวย เห็มทอง
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรเทพา พุทธวงษ์
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

งานบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายปกครอง


     
 
 
     
จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศรี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
พันจ่าเอกขวัญชัย โครตสีหา
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานเทศกิจ
ดูรายละเอียด
 
ว่าง
ตำแหน่ง :: นิติกร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกปรีชา เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
สิบตำรวจโทกิตติพงษ์ ชุมวงศ์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานเทศกิจ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายพิษณุ ขันชะพัฒน์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานเทศกิจ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายก่อเกียรติ กุณโฮง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจักรพันธ์ ไชยผง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสนธิ สิงท้าย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 

งานทะเบียนราษฎร์

กองคลัง


     
 
 
     
นางกิ่งแก้ว มหานาม
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ดูรายละเอียด
 

นาย/นาง/นางสาว (ว่าง)
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสุปราณี นามพุทธา
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสิรินาถ วงษ์ประยูร
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ดูรายละเอียด
 

มีหน้าที่

- ฝ่ายบริหารงานคลัง


     
 
 
     
นางสาวสุพักตร์ ขานหยู่
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวณัชชาพร อ่วมแป้น
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวจำปาทอง วิรุฬดก
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียด
 

งานการเงินและบัญชี

งานธุรการ 

- ฝ่ายพัฒนารายได้


     
 
 
     
นางสาวสุปราณี นามพุทธา
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนสาคร
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนิภา พรหมจารีย์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
ว่าง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวบุญสอน จันทรโสภณ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุรัตน์ สุขขี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


     
 
 
     
นางสาวสิรินาถ วงษ์ประยูร
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวอภิญญา ขานเรียง
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวลูกอ้อ ภูผวิน
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง


     
 
 
     
นายไพรัตน์ ทัศน์ศรี
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองช่าง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายปกครอง ไชยธานี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ดูรายละเอียด
 

-  ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

-  ฝ่ายสาธารณูปการ 

- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


     
 
 
     
นางสาวปฐมา พุทธคุยนาถ
ตำแหน่ง :: วิศวกรโยธา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
ว่าที่ ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเกรียงไกร พิมพ์ภูธร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ดูรายละเอียด
 

งานวิศวกรรม

งานสถาปัตยกรรม

งานธุรการ 

- ฝ่ายการโยธา


     
 
 
     
นายปกครอง ไชยธานี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายกฤษณะ ทรงเจริญ
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
พันจ่าโทชยานันท์ เทียมเทศแก้ว
ตำแหน่ง :: นายช่างไฟฟ้า
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายถาวร ประพาสพงษ์
ตำแหน่ง :: นายช่างสำรวจ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐชัย กันยาวุธ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจรูญ แพงจันทร์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายตัญติกร ดีถ้วน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูรายละเอียด
 

งานสาธารูปโภค

งานสวนสาธารณะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     
 
 
     
นางสุดา เหล่าโผน
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด
 

(ว่าง)
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด
 

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


     
 
 
     
จ่าเอกประวิทย์ คิดตะเสน
ตำแหน่ง :: นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 

นาย/นาง/นางสาว(ว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง/ชง
ดูรายละเอียด
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

งานธุรการ 

- ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ

งานป้องกันและควบคุมโรค

กองการศึกษา


นาย/นาง/นางสาว(ว่าง)
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวบุหลัน ละครพล
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดูรายละเอียด
 

มีหน้าที่

- ฝ่ายบริหารการศึกษา


     
 
 
     
นางสาวบุหลัน ละครพล
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวกมลรัตน์ กุลศรีเมฆ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางศิริพรรณ ดุสิต
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอัมพร อันเสน
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางศศธร นารินนท์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.๑
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวชมภู ครองยุทธ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.๑
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจวงจันทร์ ภูผาคุณ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวมยุรี บุญหล้า
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวีรพงษ์ แพงจันทร์
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 

งานบริหารการศึกษา

- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     
นางสาวรัตนาภรณ์ เบิกบาน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ดูรายละเอียด
 


งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นาย/นาง/นางสาว(ว่าง)
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวดวงใจ รัตน์พร
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ดูรายละเอียด
 

มีหน้าที่

- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์

- ฝ่ายพัฒนาชุมชน


     
 
 
     
นางสาวดวงใจ รัตน์พร
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายณรงค์ ช่อประพันธ์
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวชยาภัสร์ ทุมมี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 

งานพัฒนาชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร


     
 
 
     
นางสุดา เหล่าโผน
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ดูรายละเอียด
 


มีหน้าที่

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร


     
 
 
     
นายบุญทักษ์ บุตรคำโชติ
ตำแหน่ง :: พนักงานสูบน้ำ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวกัลยารัตน์ บุตรคำโชติ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายยุทธนาชัย ช่อประพันธ์
ตำแหน่ง :: พนักงานสูบน้ำ
ดูรายละเอียด
 
นายอานนท์ ละอองคำ
ตำแหน่ง :: พนักงานสูบน้ำ
ดูรายละเอียด
 

งานส่งเสริมการเกษตร

- ฝ่ายงานส่งสริมปศุสัตว์


     
 
 
     
นางสุดา เหล่าโผน
ตำแหน่ง :: รักษาการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์
ดูรายละเอียด
 


งานส่งสริมปศุสัตว์


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย