สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
40
วันนี้
844
วานนี้
66


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายสมชาติ บุตราช
ตำแหน่ง :: นายกเทศมนตรี
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายวิรัชชัย อินศร
ตำแหน่ง :: รองนายกเทศมนตรี ๑
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองล้วน เบิกบาน
ตำแหน่ง :: รองนายกเทศมนตรี ๒
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเพ็ชรรัตน์ บุตรทุมพันธ์
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกเทศมนตรี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสิทธิพร ศรีเทพ
ตำแหน่ง :: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ดูรายละเอียด
 

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
1. นายสุจิตร คันธาร์ ประธานกรรมการ ปี  2539 – 2542
2. นายทองสุข ชุ่มอภัย ประธานกรรมการ ปี  2542 – 2543
3. นายถนอม จันหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2543 - 2547
4. นายชวน บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี  2547 - 2551
5. นายศุภชัย บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี 2551 -2555
6. นายชวน บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี2555 - 2555
7. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ปี2555 - ปัจจุบัน 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย