สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
25
วันนี้
824
วานนี้
66


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


     
 
 
     
นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ไกร
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นาย/นาง/นางสาว (ว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
สิบเอกพนาดร ทองสุขนอก
ตำแหน่ง :: บุคลากร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวอรพรรณ ภูผิวเมฆ
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
 
นางสุพิศ จะโนรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางบังอร อุทัยดา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพัชราภรณ์ คำวิเศษ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนิยม มูลไธสง
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์
ดูรายละเอียด
 
นายสุพันธ์ บุตราช
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุพล บุตราช
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางฉลวย เห็มทอง
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสำเนา เบิกบาน
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

งานบริหารงานทั่วไป


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย