หน้าหลัก บุคลากร - ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวดวงใจ รัตน์พร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวชยาภัสร์ ทุมมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน