หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
5. ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของตำบล
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในช่วงว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
9. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการค้าการลงทุนของประชาชน

วิสัยทัศน์

สร้างงานด้วยภูมิปัญญา               พัฒนาแบบบูรณาการ
ตามความต้องการของชุมชน        ประชาชนมีส่วนร่วม