หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล ติดต่อเทศบาล

 

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
043-995-620
นายกเทศมนตรีฯ
090-335-7778
รองนายกเทศมนตรีฯ (นายทองล้วน  เบิกบาน)
084-743-1793    
รองนายกเทศมนตรีฯ (นางเพ็ชรรัตน์  บุตรทุมพันธ์)
063-749-0444
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ (นางสุรัชนา  คันธาร์)
064-907-8711
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ (นายฉลอง  นาคนชม)

089-419-5245  

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเรืองชัย  วิลาศ)  
063-778-9798 
รองประธานสภาเทศบาลฯ (นายวุฒิพงษ์  ภวภูตานนท์)
084-516-6398
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นายกอบชัย  คำตัน)
061-973-8778
สำนักปลัดเทศบาล
043-995-620 กด 0
กองคลัง
043-995-620 ต่อ 609
กองช่าง
043-995-620 ต่อ 611
กองสวัสดิการสังคม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
043-995-620 ต่อ 613 
โทรสาร
-

 Website : http://www.thakhonyang.go.th

 E-Mail : thakhonyang.m@gmail.com