หน้าหลัก บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นางสาวดวงใจ รัตน์พร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวดวงใจ รัตน์พร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน