หน้าหลัก บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศรี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง