หน้าหลัก บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวอมร วงษ์ศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุพักตร์ ขานหยู่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวณัชชาพร อ่วมแป้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวจำปาทอง วิรุฬดก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน