หน้าหลัก บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานคลัง

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสุพักตร์ ขานหยู่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวณัชชาพร อ่วมแป้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวจำปาทอง วิรุฬดก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี