หน้าหลัก บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ไกร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอกพนาดร ทองสุขนอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ ภูผิวเมฆ

นักวชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสุรพล อุ่นคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสุพิศ จะโนรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์ คำวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทสพร จันทร์เปล่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิยม มูลไธสง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพันธ์ บุตราช

พนักงานขับรถยนต์