หน้าหลัก บุคลากร กองการศึกษา

นางสาวบุหลัน ละครพล

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวบุหลัน ละครพล

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา