หน้าหลัก บุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล

นายเรืองชัย วิลาศ

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

นายวุฒิพงษ์ ภวภูตานนท์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

นายกอบชัย คำตัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1/เลขานุการสภา

นายเจตนา จันทร์เปล่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1

นายเดชา วิมูลอาจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1

นางทองปักษ์ สุบิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1

นายพัฒนาการ รัชโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2

นายคาน เนื่องอุดม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 1

ด.ต.ทองดี โฮมราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2

นายเส็งทอง เหล่าพิเดช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2

นายเสรี วิลาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2

นายทองพูน วิรุฬดก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขต 2