หน้าหลัก ข่าว ข่าวทั่วไป

คำค้นหา :

สำรวจความเสียหายวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง...
สรุปยอดความเสียหาย ประมาณ หมู่ที่ 1 จำนวน 6 หลัง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 5 จำนวน1 หลัง หมู่ที่ 6 จำนวน 10 หลัง... หมู่ที่7​ จำนวน​ 7​ หลัง หมู่ที่10 จำนวน 60 หลัง หมู่ที่11​ จำนว...
วันที่ 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย...
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นขอ...