หน้าหลัก บุคลากร กองคลัง

นางกิ่งแก้ว มหานาม

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุปราณี นามพุทธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน