หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล อำนาจหน้าที่/บทบาทหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่/บทบาทหน้าที่

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สามารถรองรับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมาย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน

                   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 กอบกับ ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 และข้อ 252 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศกำหนดส่วนราชการของเทศบาล ดังนี้

                    ข้อ 1 ส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประกอบด้วย

          1.   สำนักปลัดเทศบาล

          2.   กองคลัง

          3.   กองช่าง

          4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          5.   กองการศึกษา                                   

          6.   กองสวัสดิการสังคม

          7.   กองส่งเสริมการเกษตร

          8.   งานตรวจสอบภายใน

ข้อ 2 สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

                  1.1 ฝ่ายอำนวยการ

                                      1.1.1 งานบริหารทั่วไป

                                      1.1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                      1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่

                                       1.1.4 งานประชาสัมพันธ์

                             1.2 ฝ่ายปกครอง

                                      1.2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร

                                      1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                      1.2.3 งานนิติการ

                                      1.2.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

ข้อ 3. กองคลัง

                          กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งบเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

                  3.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง

                                      2.1.1 งานการเงินและบัญชี

                                      2.1.2 งานธุรการ

                             3.2 ฝ่ายพัฒนารายได้

                                      2.2.1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

                                      2.2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                        3.3 ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

                                      2.3.1 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

                       ข้อ 4. กองช่าง

                       กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ   งานเกี่ยวกับแผน  ควบคุมการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย กองช่าง จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้              

                      4.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

                                      4.1.1 งานวิศวกรรม

                                      4.1.2 งานสถาปัตยกรรม

                                      4.1.3 งานผังเมือง      

                     4.2 ฝ่ายการโยธา

                                      4.2.1 งานสาธารณูปโภค

                                      4.2.2 งานสวนสาธารณะ

                                      4.2.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้า    สาธารณะ

                                      4.2.4 งานธุรการ

                  ข้อ ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วัสดุที่ใช้แล้ว(ขยะ) งานการจัดการคุณภาพน้ำ การกวาดล้างทำความสะอาด การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ประกอบด้วย

                             5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

                                      5.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัย

                          5.1.2 งานรักษาความสะอาด

                                      5.1.3 งานธุรการ

                        5.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข

                                      5.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ

                                      5.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                       ข้อ 6. กองการศึกษา

                      กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยมีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษา จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

                                 6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

                                     6.1.1 งานการเจ้าหน้าที่

                                        6.1.2 งานการศึกษาปฐมวัย

                                        6.1.3 งานธุรการ

                                 6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                       6.2.1 งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

                                       6.2.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                                       6.2.3 งานกีฬาและนันทนาการ

                                       6.2.4 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม

                      ข้อ ๗. กองสวัสดิการสังคม

                      กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ   การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กองสวัสดิการสังคม จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

                    7.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                         7.1.1 งานสังคมสงเคราะห์

                    7.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

                                     7.2.1 งานพัฒนาชุมชน

                     ข้อ 8. กองส่งเสริมการเกษตร 

  กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับปัญหาการเกษตร กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตร ตามการวัดและประเมินผลการดำเนินงานการเกษตรกำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ  ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการขยายพันธุ์พืช การตลาดด้านการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานบริหารแหล่งเพื่อการเกษตร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ออกแบบสวน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย กองการเกษตร จัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

                 8.1 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

                                8.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร

                           8.2 ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์

                                8.2.1 งานส่งเสริมปศุสัตว์

          ข้อ 9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน            

                      หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและ การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย