หน้าหลัก บุคลากร - ฝ่ายปกครอง

จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศรี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ใหญ่

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

พันจ่าเอกขวัญชัย โครตสีหา

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

จ่าเอกปรีชา เหล่าเจริญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

สิบตำรวจโทกิตติพงษ์ ชุมวงศ์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายพิษณุ ขันชะพัฒน์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายก่อเกียรติ กุณโฮง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจักรพันธ์ ไชยผง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสนธิ สิงท้าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย