“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”                                            


 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจเกิดลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร...
ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

:: หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ::

เรื่อง การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

เพื่อให้การปฏิบัติงานออกสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยางได้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 อนุมัติให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจและประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ออกไปอีก 45 วัน นับจากวันครบ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยให้ขยายหรือเลื่อนเวลาจนถึง วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สถานที่ ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หรือตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
กำหนดการวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รับเสด็จเวลา 12.30 น. ส่งเสด็จเวลา 15.00 น.การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปฏิบัติราชการ
ชุดจิตอาสา ประชาชนทั่วไปชุดโทนสีเหลือง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รับเสด็จ เวลา 07.30 น. ส่งเสด็จ เวลา 15.00 น. การแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาหรือชุดโทนสีเหลือง

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15

ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 เวลา 08.30-16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหลุดราชการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ติดบัตรแสดงตนเข้าสอบถามข้อมูลของ พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนถึงหน้าบ้านของท่าน เรื่องที่ดิน แนวเขต สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รออยู่ที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และโปรดเตรียมสำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แนวเขตที่ดิน ให้พนักงานสำรวจได้รับทราบ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 4399 5620 ต่อ 609 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายต้าน 3 โรค ภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายต้าน 3 โรค ภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว เรื่อง “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562” ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  ดังนี้ การพยากรณ์โรคติดต่อที่สำคัญในปี 2562 มี 3 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคหัด 3.โรคไข้เลือดออก

 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com, กรมควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ควรปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร

  • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
  • ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มกราคม 2563
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
เวลา
       
ออนไลน์
 
  4
วันนี้
 
  41
วานนี้
 
  172


เริ่มนับ