“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”                                            


 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจเกิดลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร...
ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

:: หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ::

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หรือโทรสอบถามที่ 043-995-620

อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

การป้องกันไวรัสโคโรนา

การป้องกันไวรัสโคโรนา

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญชวนให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ชำระภาษี ประจำปี 2563 ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ตามระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 -995620 ต่อ 609 ค่ะ...ท้องถิ่นจะก้าวหน้

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญชวนให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ชำระภาษี ประจำปี 2563 ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ตามระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 -995620 ต่อ 609 ค่ะ...ท้องถิ่นจะก้าวหน้

เรื่อง การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

เพื่อให้การปฏิบัติงานออกสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยางได้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 อนุมัติให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจและประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ออกไปอีก 45 วัน นับจากวันครบ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยให้ขยายหรือเลื่อนเวลาจนถึง วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15

ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 เวลา 08.30-16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหลุดราชการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ติดบัตรแสดงตนเข้าสอบถามข้อมูลของ พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนถึงหน้าบ้านของท่าน เรื่องที่ดิน แนวเขต สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รออยู่ที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และโปรดเตรียมสำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แนวเขตที่ดิน ให้พนักงานสำรวจได้รับทราบ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 4399 5620 ต่อ 609 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ดูทั้งหมด
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ควรปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร

  • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
  • ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์ 2563
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เวลา
       
ออนไลน์
 
  13
วันนี้
 
  480
วานนี้
 
  829


เริ่มนับ