Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
48
วันนี้
500
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประวัติความเป็นมา


ประวัติเมืองท่าขอนยาง

            ในปี พ.ศ. 2388 ภายหลังช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปราบกบฏอนุวงศ์ ทรงมีนโยบายล้มเลิกอาณาจักรเวียงจันทน์ และได้กวาดต้อนชาวเมืองคำเกิดมาสู่ยังดินแดนของไทยทางภาคอีสาน

            กลุ่มที่อพยพมาเป็นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท้าวคำก้อนเจ้าเมืองคำเกิดได้อพยพมาเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มญ้อ

            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ตั้งอยู่ท่าขอนยาง  พระราชทานเมืองว่าเมืองท่าขอนยาง โปรดเกล้าฯ ให้ พระคำก้อนเป็นพระสุวรรณภักดีเจ้าเมืองท่าขอนยางคนแรกเป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเมืองเอก จากนั้นได้ร่วมกันกับชาวบ้านที่อพยพมาสร้างวัดขึ้นสองวัด ได้ประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญทางการขนส่ง และการค้า แลกเปลี่ยนของเมืองท่าขอนยาง เพราะเนื่องจากฝั่งใต้เป็นเขตของเมืองร้อยเอ็ดจึงไม่มีการใช้พื้นที่ฝั่งนั้นในการทำมาหากิน

           หลังจากนั้นอีก 20 ปีต่อมา พ.ศ. 2408 จึงได้มีการตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นตั้งแต่นั้นมาเขตฝั่งใต้ของแม่น้ำชีก็เป็นเขตของเมืองมหาสารคาม
 
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมือง กันทรวิชัย ขึ้นอีกที่บริเวณบ้านคันธาร์

           จากหลักฐานพบว่า พระสุวรรณภักดี (คำก้อน) เจ้าเมืองคนแรก ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2396 จึงได้ให้อุปฮาต (ไม่ทราบชื่อ) เป็นสุวรรณภักดีคนที่สองแทนให้ท้าวหนูบุตรพระสุวรรณภักดี (คำก้อน) เป็นอุปฮาต

           เมื่อสุวรรณภักดีคนที่สอง ถึงแก่อนิจกรรม ไม่ปรากฏปีแน่ชัด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ อุปฮาต (หนู) ขึ้นเป็นพระสุวรรณภักดีคนที่สาม เลื่อนราชวงศ์ ขึ้นเป็น อุปฮาต ให้ท้าวพรหมาเป็นราชวงศ์พระสุวรรณภักดี (หนู)

           ปกครองต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2426 เจ้าเมืองท่าขอนยางคนที่สาม ได้อพยพครอบครัว และผู้คนจำนวนหนึ่งจากเมืองท่าขอนยางไปทำราชการขึ้นกับเมือง ท่าอุเทน “จากการเกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์”

           จากนั้นเป็นต้นมา เมืองท่าขอนยางจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครอง และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวพรหมาเป็นผู้รักษาราชการเมืองท่าขอนยางแทน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองท่าขอนยาง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองท่าขอนยางก็ได้ลดความสำคัญลง

           นับเวลาทั้งหมด 94 ปี เฉพาะหมู่บ้านท่าขอนยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, และ 4 และแยกหมู่เพิ่มเติมในภายหลังเป็นหมู่ที่ 11 อีกหมู่หนึ่ง


สถิติเว็บไซต์
 
ประวัติเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง  ได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2539  โดยมี นายสุจิตร  คันธาร์  กำนันตำบลท่าขอนยาง เป็นประธานกรรมการบริหารตำบล  และนายทองสุข  ชุ่มอภัย  แพทย์ประจำตำบล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        เมื่อปี  พ.ศ. 2543  ได้นำเอาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  มาบังคับใช้  โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาบริหารงาน คือ นายถนอม  จันหาญ  เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายประทิน  ช่อประพันธ์

          ปี  พ.ศ. 2547  ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแยกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายชวน  บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายพงษ์ศักดิ์  แสนแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

          ปี พ.ศ. 2539 ได้ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549
 
          ปี พ.ศ. 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่วันที่  17  กรกฎาคม  2551  และได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่  12  ตุลาคม  2551  โดยนายศุภชัย  บุตราช  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางคนแรก  และนายเจตนา  จันทร์เปล่ง  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง คนแรก

  ปี พ.ศ. 2554  ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้ประกาศปรับโครงสร้างจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง และได้ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

  ปี พ.ศ. 2555  เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้นายชวน   บุตราช เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง

          ปี พ.ศ. 2555  เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางแทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่หมดวาระ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โดยได้นายสมชาติ   บุตราช เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง และนายเรืองชัย  วิลาศ เป็นประธานสภาเทศบาล


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย