ข่าว ข่าวสารราชการ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 271 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวสารราชการ อื่นๆ