ข่าว ข่าวสารราชการ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 374 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวสารราชการ อื่นๆ