Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
93
วันนี้
548
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้ชม 243
วันที่ 26 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่าขอนยางประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาการกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รูปภาพประกอบ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุในการใช้เป็นสถานที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่สำนักงานเทศบาล ตามพระราช
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาตำบลท่าขอนยาง อาคารสำนักงาน (ชั้น 2)
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาตำบลท่าขอนยาง อาคารสำนักงาน (ชั้น 2)
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
วันที่ 26 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่าขอนยางประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาการกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
ศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,071,000 บาท ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย