ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก(คสล.)เส้นจากบ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 ไปบ้านวังบัว

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 20 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก(คสล.)เส้นจากบ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 ไปบ้านวังบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ