ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ซอยกุดน้ำใส เริ่มจากบ้าน อ.เพชรจู ปะมะเก ไปทางบ้านคุณประไพ จันทร์เปล่ง

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 24 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ซอยกุดน้ำใส เริ่มจากบ้าน อ.เพชรจู ปะมะเก ไปทางบ้านคุณประไพ จันทร์เปล่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ