ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ตรงห้าแยกไปทางถนนถีนานนท์(213)

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 109 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ตรงห้าแยกไปทางถนนถีนานนท์(213)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ