ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากสาลเจ้าแม่สองนาง)ไปทางชีหลง

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 112 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากสาลเจ้าแม่สองนาง)ไปทางชีหลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ